Proszę podać adres email
1.Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dot. uczestnictwa w konferencji pt. „Realnie Pomaturalnie”, organizowanego przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. w dniu 7 marca 2018 r. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a do e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1).

2. Oświadczam, że zapoznałem się z poniżej przedstawioną klauzulą RODO.

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Niemierzyńskiej 17A, 71-441 Szczecin, adres email: sekretariat@arms-szczecin.eu.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania listy obecności na potrzeby organizacyjne Wydarzenia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych drogą e-mailową oraz poprzez dokumenty obowiązujące w Agencji Rozwoju Metropolii tj. Działom zaangażowanym w realizację działania, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym może zostać zlecone operowanie danymi osobowymi tj. operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Stacji.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od momentu podpisania klauzuli, w celu archiwizowania dokumentów.

7. Pana/Pani dane osobowe zawarte na Liście obecności tj. Imię i nazwisko, Podpis, dot. konferencji i szkolenia będą przekazane do organizatora Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. czyli Urzędu Miasta Szczecin, który jednocześnie jest współorganizatorem wydarzenia.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania zgodnie z art. 22 cytowanego rozporządzenia.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak zgody na uczestnictwo w konferencji..

 

#kontakt

e-mail: k.marcinkiewicz@arms-szczecin.eu
tel. 91 333 97 71

zamknij